Integritetspolicy för kunder i Lågaffektiva bokhandeln

Information om hantering av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi tycker att det är viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Lågaffektiva bokhandeln, c/o Bo Hejlskov Elvén AB, Strandvägen 183, /34 32 Lomma, organisationsnummer 556865-5228, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Lågaffektiva bokhandeln.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du besöker Lågaffektiva bokhandelns webbsidor som identifierad kund, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

1: För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Vår lagliga grund för detta är:

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

2: För att kunna hantera kundtjänstärenden.

Vår lagliga grund för detta är:

Det är Lågaffektiva bokhandelns berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

3: För att kunna skicka nyhetsbrev och information om föreläsningarvia e-post, post eller sociala medier. Du kan när som helst avsäga dig denna typ av utskick.

4: För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Vår lagliga grund för detta är:

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

5: För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster.

Vår lagliga grund för detta är:

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

6: För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från oss.

Vår lagliga grund för detta är:

Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

7: För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar. Vi måste ganske enkelt samla in vissa uppgifter för att följa lagen.

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som du själv gett oss vid köp och från din köp- och klickhistorik på vår hemsida.

Lågaffektiva bokhandeln delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav. Därutöver delar vi ditt namn och adress med postföretaget som skickar det du beställt och vi delar beloppet och ditt namn med Stripe, som hanterar betalningen.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga (som Stripe) vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas.

Lagring och lagringstid

Vi behandlar information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:

  • När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 3 år efter transaktionsdatum.
  • Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.